Privacybeleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG (General Data Protection Regulation of GDPR in het engels) is zoals u waarschijnlijk wel weet een Europese wettelijke regeling in verband met gegevensbescherming en privacy binnen de Europese Unie. Deze verordening wordt van kracht op 25 mei 2018. Respectvol, transparant, legaal en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens: daar gaat de AVG-wet in het kort over. Met andere woorden: niet méér gegevens opslaan en ze niet langer bewaren dan nodig en dit met een welbepaald doel.

Celine Vilez houdt bepaalde persoonsgegevens bij over al zijn gewaardeerde zakenrelaties en dus ook over u. Daarom informeren wij u graag over sommige aspecten in veerband met de AVG die u wellicht interesseren:

 • Welke categorieën van persoonsgegevens van zakenrelaties bewaart en verwerkt Celine Vilez?
  Celine Vilez bewaart en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van zakenrelaties:
  – titel (aanspreking)
  – Voornaam en familienaam
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
 • Waarvoor verwerkt Celine Vilez persoonlijke informatie?
  wij verwerken persoonlijke informatie voor deze wettelijk toegestane zakelijke doeleinden:
  – om u te contacteren in verband met uw afspraak
  – om facturen te sturen indien gewenst
  – wanneer het ons de mogelijkheid biedt om onze diensten/communicatie uit te breiden, aan te passen, te personaliseren of te verbeteren ten voordele van de klantenwij verzekeren u ervan dat wij bij de gegevensverwerking voor dergelijke doelen steeds maximaal rekening houden met uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om protest aan te tekenen tegen de verandering van uw gegevens.
  Celine Vilez verkoopt uw gegevens niet aan derden en deze gegevens worden ook nooit aan andere partijen doorgegeven.
 • Hoe lang zal Celine Vilez persoonsgegevens van zakenrelaties bewaren?
  Celine Vilez bewaart persoonsgegevens van zakenrelaties in principe voor de duur van de relatie.
 • Kan ik als klant van Celine Vilez mijn persoonsgegevens corrigeren of het gebruik ervan beperken?
  klanten van Celine Vilez kunnen op elk moment de opgeslagen persoonsgegevens corrigeren, de verwerking ervan laten beperken of ze laten verwijderen. Bovendien kunnen onze zakenrelaties ten aller tijde bezwaar aantekenen tegen de opslag en verwerking van hun persoonsgegevens of er een kopie van ontvangen.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1
Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Celine Vilez en de cliënt/opdrachtgever waarop Celine Vilez deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2
Inspanning Celine Vilez

 1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
 3. Celine Vilez is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3
Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Celine Vilez melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Celine Vilez 50 % van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan twintig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 50 % van het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Celine Vilez moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Doet zij dit niet zal de cliënt op de volgende behandeling een korting van 50 % ontvangen.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4

Betaling

 1. Celine Vilez vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
 5. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum op het door Celine Vilez aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van acht dagen is de schoonheidssalon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Celine Vilez verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.
 6. Wanneer een opdrachtgever/cliënt één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Celine Vilez gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.

Artikel 5
Aansprakelijkheid

 1. Celine Vilez is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over Algemene voorwaarden Celine Vilez , lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Celine Vilez is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
 3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Celine Vilez zelf.

Artikel 6
Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Celine Vilez.
 2. Celine Vilez moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Celine Vilez de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 7.
 5. Indien Celine Vilez en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche/ Pedicurebranche.

Artikel 7
Garantie

 1. Celine Vilez geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandelingen en producten.
 2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
 3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste/pedicure over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
 4. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste/pedicure geadviseerde producten heeft gebruikt.
 5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.
 8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 8
Beschadiging en diefstal

 1. Celine Vilez heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Celine Vilez is gevestigd.
 2. Celine Vilez meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 9
Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Celine Vilez wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 10
Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Celine Vilez en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Celine Vilez (www.celinevilez.be).
 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Cookiebeleid

Cookies stellen ons in staat om het apparaat te identificeren waarmee u onze website bezoekt of wanneer u heeft ingelogd. Wij gebruiken cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor optimaal gebruik van deze website of die bepaalde basisfuncties leveren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies die uw voorkeuren opslaan, zodat wij het gebruiksgemak van deze website kunnen verbeteren. We maken evenzeer gebruik van cookies die ons helpen de prestaties van onze website te optimaliseren.

Wat is een cookie?

“Een cookie (ook wel een HTTP-cookie genoemd) is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van je computer wordt gezet door de website die je bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.” (Consumentenbond) Definite van cookies door Google: “Tekstbestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten over de bezoeker en de computer van de bezoeker.”

Analytics cookie:

Elke keer dat iemand een site bezoekt, genereert de web analytics software een anonieme third party analytics cookie. Deze cookies weten of een bezoeker de site al eerder bezocht heeft of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Zo kunnen de volgende data verzameld worden:

 • het aantal unieke bezoekers
 • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
 • welke pagina’s gebruikers bekijken
 • hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken.

Deze informatie dient enkel voor statistische doeleinden.

Beheer van cookies.

Gebruikers kunnen de installatie van cookies vermijden door ze via hun browserinstellingen te weigeren. Meer informatie over het weigeren van cookies voor de meest gebruikte browsers is te vinden op http://cookierecht.be. Al geïnstalleerde cookies kunnen ook te allen tijde verwijderd worden van een computer of mobiel apparaat.

Wij hopen dat deze informatie nuttig is en kijken ernaar uit om ook in de toekomst succesvol zaken te doen met u.

Met vriendelijke groet, Celine Vilez